Facilities Management Ordbog

Som i alle andre fag strør vi om os med forkortelser og fag-slang for både at være præcise og professionelle i vores formuleringer - men også lidt for at imponere.

FM - Facilities Management eller Facility Management
Der er mange drøftelse om hvad FM omfatter og om det skal staves Facilities eller Facility ... Ja det er åbenbart vigtigt ?
Jeg anvender Facilities, som er Engelsk, mens Facility er den amerikanske stavemåde.

Der er enighed om at FM understøtter virksomhedens kerneforretning gennem planlægning og ledelse af virksomhedens fysiske rammer og services. Derimod er der lidt løse grænseflader til bl.a. IT, HR og økonomi.

På europæisk plan har man vedtaget at FM defineres således:
“Facilities management is the integration of processes within an organisation to maintain and develop the agreed services which support and improve the effectiveness of its primary activities”

Facilities Management omfatter også alle opgaver både på det strategiske, taktiske og operationelle niveau.


Benchmarking

Benchmarking er en systematisk undersøgelse og vurdering af aktiviteter, udgifter eller arealforbrug ved sammenligning med en fastlagt norm eller et fastlagt benchmark (nøgletal).

Benchmarking-processen anvendes til, at man med andre sammenligner nøgletal og 'best practice' for at vurdere egen effektivitet og for at kunne optimere ressourcer, finde besparelsesmuligheder og reducere omkostninger.

Læs meget mere om benchmarking her ...


Best Practice
En kombination af faktorerne økonomi og brugertilfredshed samt indirekte serviceniveau idet brugertilfredsheden er en konsekvens af den oplevede servicekvalitet. Optimering af disse faktorer sigter på at opnå lave omkostninger samtidig med en rimelig høj brugertilfredshed og et pænt serviceniveau.


Bundlede services
Bundlede services er betegnelsen for en gruppe af services, der er ’bundtet’ i en aftale. Typisk bundler man beslægtede services, f.eks. alle tekniske services (hard services) eller bundling af rengøring med vinduespolering, planteservice og måtteservice.


CAFM - Computer Aided Facilities Management
En fællesbetegnelse for et IT system, der helt eller delvist understøtter planlægning, design, styring og anvendelse af en organisations bygninger, arealer og services.

Andre betegnelser for CAFM er IWMS (Integrated Workplace Management System)


Cost-driver
Cost-drivere er faktorer eller begivenheder, der har en direkte eller stor indirekte indvirkning på omkostninger relateret til en specifik FM aktivitet. Eksempelvis er antal henvendelser i en reception en cost-driver, da flere henvendelser kan betyde behov for flere ressourcer til at håndtere henvendelserne.


Facility Service
Mens Facilities Management omfatter alle aktiviteter anvendes Facility Service oftest alene i forbindelse med leverance af en FM-ydelse, dvs. den operationelle/udførende del. Facility Service indeholder derfor ikke strategiske elementer og kun en meget lille tak-tik/planlægningsmæssig del, der knytter sig til den praktiske udførelse.


iFM/ TFM
Integreret Facilities Management (også af og til benævnt TFM for Total Facilities Management) betegner en samlet aftale om leverance af alle FM-services fra en serviceleverandør. Serviceleverandøren har ansvaret for alle FM-services, uanset om leverandøren selv udfører opgaven, eller opgaven udføres af en underleverandør. Mange anvender iFM i flæng, uagtet der ’kun’ er tale om en bundling af flere single services.


In-sourcing
Hjemtagning af FM opgaver, der tidligere har været udført af ekstern leverandør. Ved hjemtagelsen overtages medarbejdere, der tidligere har varetaget opgaven som ansatte hos leverandøren.


IWMS - Integrated Workplace Management System
Se CAFM


KPI – Key Performance Indicators
Key Performance Indicator er et nøgletal, der i kontraktens løbetid anvendes til at vurdere, om ydelsen bliver leveret som aftalt med hensyn til kvantitet, brugertilfredshed og kvalitet. KPI’er gøres ofte grafisk ved at indføre ’trafiklys’ med definition af grænseværdier for hhv. rød, gul og grøn. Download forlag til KPI skabelon ...


Matrix-udbud
I et matrix-udbud er det ikke på forhånd valgt om leverancemodellen skal være iFM, bundled service eller single-service. De bydende kan afgive tilbud på en eller flere SLAer, hvorefter kunden, efter modtagelse af tilbuddene, selv kan sammensætte den mest optimale kombination.


Out-sourcing
Overdragelse af FM opgaver til en ekstern leverandør. Ved outsourcing overdrages de medarbejdere til leverandøren, der tidligere har varetaget opgaven som interne medarbejdere.


Porteføljestrategi
En porteføljestrategi sikre at man har de rigtige bygninger udfra de parametre man har vægtet, f.eks. paramatre som beliggenhed, bygningskvalitet, fleksibilitet, energiklasse og driftsøkonomi.
Der sker af og til en forveksling/sammenblanding mellem porteføljestrategi og Space Management (se denne).
En god porteføljestrategi kan spare betydelige millionbeløb.


Right-Sourcing
Right-Sourcing er at sikre den optimale værdiskabelse og beslutte om en virksomhed er bedst tjent med, at FM opgaverne udføres enten af egen FM-organisation, af en ekstern leverandør eller af brugerne selv. Dermed skabes den optimale værdi (økonomisk som immaterielt) i balancen mellem ekstern leverance og intern 'gør-det-selv'.
Right-Sourcing betyder bogstaveligt ’at vælge den rigtige kilde’.
Læs mere her... eller her ...


Scope

Den del af FM-servicen, som udføres eller skal udføres af eksterne serviceleverandører, er det, der er i scope ved et udbud.


Single service
En aftale med en leverandør om at levere én bestemt ydelse, f.eks. rengøring, er en single-service leverance (uanset om leverandøren kunne levere andre services)


SLA – Service Level Agreement
Service Level Agreement er en ydelsesbeskrivelse, der beskriver den enkelte service med hensyn til omfang, resultat, metode, ansvar for leverancen og forudsætninger for leverancen. SLA anvendes bl.a. til forventningsafstemning mellem kunde og leverandør.
Download forslag til SLA skabelon ...


Space Management (også arealforvaltning)
Space Management er at udnytte den enkelte bygning optimalt gennem at sikre at alle rum/arealer udnyttes optimalt. Dette gælde både multifunktionelt, hvor hvert rum kan anvendes til flere formål og i så stort tidsrum som muligt. Se også porteføljestrategi.


SPD – Service Performance Dashboard
Med en Service Performance Dashboard opstilles alle SLA’er og KPI’er for en FM organisationen således, at man via de forskellige KPI-trafiklys til stadighed har et overblik over, om alle leverancer lever op til aftalte målsætninger.
Læs mere her...

 

FM3 ordbog